Serwer danych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych


Pomoc do usługi LokaleNet

LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz otrzymanie od Zarządcy danych potrzebnych do zalogowania się do serwisu (identyfikatora i hasła).

Po otrzymaniu identyfikatora i hasła należy wejść na stronę:

http://www.mmsoft.com.pl/lokale.php

(adres strony może ulec zmianie, w tym przypadku użytkownik wcześniej zostanie o tym poinformowany).

 

Po wejściu na wymienioną stronę należy w miejscu Identyfikator wpisać otrzymany od Zarządcy identyfikator, w miejscu Hasło wpisać hasło i nacisnąć przycisk Zaloguj. Pojawi się wówczas strona główna z informacjami od Zarządcy.

 

 

W górnej części widocznych jest szereg przycisków, których naciśnięcie powoduje wywołanie strony z określonymi informacjami (UWAGA: nie wszystkie przyciski muszą być widoczne - lista przycisków widocznych zależna jest od Zarządcy):

  • Wylogowanie – powoduje wyjście z usługi LokaleNet
  • Informacje   powoduje wyświetlenie strony głównej z informacjami od Zarządcy
  • Saldo – powoduje wyświetlenie strony z informacjami o saldzie zalogowanego właściciela lokalu. Saldo może być pokazane sumarycznie (tylko kwota zaległości lub nadpłaty)

 

 

 lub analitycznie (drukowane są wszystkie kwoty naliczeń, rozliczeń oraz wpłat właściciela)

 

 

  • Naliczenia – powoduje wyświetlenie strony z wykazem opłat zaliczkowych na media i na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz ostatnie rozliczenie. W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jeden lokal, naliczenia i rozliczenia są pokazywane osobno na każdy lokal.

 

 

  • Odczyty – powoduje wyświetlenie strony na której można wprowadzić nowy odczyt lub sprawdzić historię odczytów urządzeń pomiarowych (wodomierzy, ciepłomierzy itp.). W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, odczyty są pokazywane osobno dla każdego urządzenia pomiarowego.

Aby wprowadzić nowy odczyt należy wybrać odczytane urządzenie pomiarowe, w miejscu Data nowego odczytu wpisać datę odczytu, w miejscu Stan nowego odczytu wpisać wskazanie urządzenia pomiarowego i nacisnąć przycisk Wprowadź.

  • Zgłoszenia – powoduje wyświetlenie strony na której można wprowadzić nowe zgłoszenie lub sprawdzić historię zgłoszeń. W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jeden lokal, zgłoszenia są pokazywane osobno dla każdego lokalu.

Aby wprowadzić nowe zgłoszenie należy wybrać lokal, którego zgłoszenie dotyczy, w miejscu Data nowego zgłoszenia wpisać datę zgłoszenia, w miejscu Nazwa nowego zgłoszenia wpisać krótką nazwę zgłoszenia, w miejscu Opis nowego zgłoszenia opisać zgłoszenie i nacisnąć przycisk Wprowadź.

  • Zmiana hasła  powoduje wyświetlenie strony na której mieszkaniec może zmienić swoje hasło do usługi  LokaleNet. Aby zmienić hasło należy wpisać stare hasło, dwukrotnie  wpisać nowe hasło i nacisnąć przycisk Wprowadź